''Miot O''

wiosna
IC Yasen Amavi*PL Zajulya Sibirushka*RU
Yasen Amavi
SIB ny 22
 
FeLV, FIV - negative
HCM - normal (08.03.2017, 02.03.2018)
Coronavirus - negative
Mycoplasma - negative
Strep G - negative
 
Ex1, nom BIS
Ex1, CAC, nom BIS, BIV,
BOS
Breed SIB
Ex1, CAC, BIV
Ex1, CACIB, nom BIS
Ex1, CACIB, BIV, nom BIS
Ex1, CACIB, nom BIS
SIB ny 22
 
FeLV, FIV - negative
HCM - normal ( 11.04.2016, 02.03.2018)
Coronavirus - negative
Mycoplasma - negative
Strep G - negative

rodowód

możliwe kolory:
czarne/złote/srebrne klasycznie pręgowane lub cętkowane

 
 
''Miot
P''

wiosna
CH Zabavnik Sibirushka*RU Venecia starsiberia*RU
SIB a 24
 
FeLV, FIV - negative
HCM - normal (05.08.2018)

SIB ny 22
 
FeLV, FIV - negative
HCM - normal (30.09.2015, 18.09.2016)
 
Ex1, nom BIS
rodowód

możliwe kolory:
czarne/złote/srebrne klasycznie pręgowane lub cętkowane