''Miot
L''

początek lipca
IC Yasen Amavi*PL Dream of Beauty Amavi*PL
Yasen Amavi
SIB ny 22
 
FeLV, FIV - negative
HCM - normal (06.02.2017, 02.03.2018)
 
Ex1, nom BIS
Ex1, CAC, nom BIS, BIV,
BOS
Breed SIB
Ex1, CAC, BIV
Ex1, CACIB, nom BIS
Ex1, CACIB, BIV, nom BIS
Ex1, CACIB, nom BIS
SIB n 22

FeLV, FIV - negative
HCM - normal (26.04.2018)

rodowód

możliwe kolory:
ny 22, n 22

 
 
''
Miot M''

sierpień
IC Yasen Amavi*PL Golden Shine Amavi*PL
Yasen Amavi
SIB ny 22
 
FeLV, FIV - negative
HCM - normal (06.02.2017, 02.03.2018)
 
Ex1, nom BIS
Ex1, CAC, nom BIS, BIV,
BOS
Breed SIB
Ex1, CAC, BIV
Ex1, CACIB, nom BIS
Ex1, CACIB, BIV, nom BIS
Ex1, CACIB, nom BIS
SIB ny 22
 
FeLV, FIV - negative
HCM - soon & parents tested
 
Ex1, nom BIS
rodowód

możliwe kolory:
ny 22, n 22
 
 
''
Miot N''

jesień
All my Life Amavi*PL Zajulya Sibirushka*RU
SIB n 22
 
FeLV, FIV - negative
HCM - normal (08.03.2017, 02.03.2018)
 
Ex1, nom BIS, BIV
Ex1. CAC, nom BIS
SIB ns 24

FeLV, FIV - negative
HCM - normal (08.03.2017, 02.03.2018)

rodowód

możliwe kolory:
n 22/24, ny 22/24, ns 22/24